به تویز
  • تماس با ما
  • نقشه سایت
  • صفحه نخست

بازی ریاضی با چفتوها 16: اندازه گیری

بازی ریاضی با چفتوها 16- اندازه گیری: یکی از مفاهیم پایه ریاضی، مفهوم اندازه گیری است که برای فهم آن...

ساخت کله گُنده

ساخت کله گُنده با چفتو حلزون

ساخت وال ای -چفتو حلزون

ساخت وال ای با چفتو حلزون به تویز

بازي علمي- ساخت دست رباتيك

بازی علمي- ساخت دست رباتيك: در مطلب "بازی علمی شناور شدن" كه در اينجا مي توانيد بخوانيد، درباره ي تف...

  • بازی ریاضی با چفتوها 16: انداز...

  • ساخت کله گُنده

  • ساخت وال ای -چفتو حلزون

  • بازي علمي- ساخت دست رباتيك

 

عضو خبرنامه به تویز شوید